Close
My Profile
Feng Shui Research Centre
AFSC ® Training Institute - Feng Shui

Over the years, FSRC has designed several correspondence courses covering the topics of Feng Shui, the Four Pillars of Destiny, I Ching, Ziwei Dou Shu and Yijing Divination.

Feng Shui Research Center - Joseph Yu
Joseph Yu
Contact Details
Location
Toronto
Canada
Educational History
Compass School; Form School; Four Pillars/Ba Zi Chinese Astrology; He Tu Five Rat Formula (for multi-storey buildings); Long Men Ba Da Jue; Plum Blossom Divination; Pure Yin Pure Yang Water Methods; Qi Men Dun Jia; Shan Shui Long Fan Gua; Xian Tian Hou Tian Water Methods; Xuan Kong Da Gua (64 Hexagrams); Xuan Kong Fei Xing (Flying Stars); Yijing / I Ching Divination;
Social Profiles
josephyu@astro-fengshui.com
Account Details